Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi on Trakarilapset ry ja sen kotikunta on Tampere.

2§ Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • Edistää vertaistukitoimintaa
 • Edistää vuorovaikutusta trakeostomialasten vanhenpien ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisten välillä.
 • Tukea jäsentensä jaksamista ja hyvinvointia.
 • Vaikuttaa trakeostomiaperheiden koskevan tiedon lisäämiseen.
 • Parantaa trakeostomiaperheiden asemaa yhteiskunnassa.
 • Edistää, tukea ja valvoa trakeostomialasten/perheiden etua yhteiskunnallisissa asioissa.

TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS:

 • Jakaa tietoa trakeostomi vanhenmuudesta ja trakeostomiperheistä muun muassa luennoimalla, kouluttamalla ja julkaisemalla yhdistyksen tarkoitukseen liittyvää aineistoa.
 • Voi tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa
 • Järjestää jäsenille neuontaa, keskustelu-ja tiedoitus- ja muita vastaavia tilaisuuksia, sekätutustumis-ja opintomatkoja.
 • Järjestää kokouksia, juhlia, esitelmiä- ja muita tilaisuuksia.
 • Voi antaa lahjoituksia ja avustuksia yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.
 • Osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen trakeostomialapsiin koskevissa asioissa, esm. antamalla lausuntoja ja toimimalla työryhmissä lainsäädäntöhankkeissa.

TOIMINTANSA TUKEMISEKSI YHDISTYS VOI:

 • Harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää kirja-ja muuta myyntiä.
 • Ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja, apurahoja ja järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä tai huvitilaisuuksia.
 • Omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

3§ JÄSENET

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa elävät täysi-ikäiset henkilöt. Yhdistyksen kannatusjäseniksi ilman päätös- ja äänestysoikeutta voivat liittyä kotipaikasta riippumatta yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteistyöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja suorittavat vuosittaisen kannatusjäsenmaksunsa. Varsinaiset jäsenet, perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistykseen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Varsinaisilta jäseniltä, perhe-ja kannatusjäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka määrän vahvistaa vuosittain yhdistyksen syyskokous erikseen kullekkin jäsenryhmälle. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä kirjallisella ilmoituksella hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainuttujen jäsenyyden ehtoja. Hallitus toteaa maksamattomat jäsenet eronneiksi kahden kuukauden kuluttua jäsenmaksun eräpäivästä, mikäli maksua ei ole maksettu.

 

4§ HALLITUS:

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat valitut puheenjohtaja, kahdesta-neljään (2-4) varsinaista jäsentä sekä yhdestä neljään varajäsentä (1-4) Hallituksen jäsenten toimintakausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitrajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus kutsutaan koolle seitsemää (7) päivää ennen kokousta, sähköpostilla, kirjeitse tai muuten sähköisesti. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä tai varajäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa, sähköpostilla tai muuta sellaista viestintävälinettä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana. Hallitus voi tarvittaessaan valita yhdistykselle toiminnanjohtajan.

 

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksensen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

6§ TILINTARKASTUS/TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistys valitsee syyskokouksessaan yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan tai tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Yhdistyksen tilikausi ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tai Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. Tilinpäätös vahvistetaan ja hallituksen vastuuvapaudesta päätetään kevätkokouksessa.

 

7§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyillä sähköpostilla, kirjeitse tai muuten sähköisesti. Yhdistys tiedottaa kokouksesta myös yhdistyksen sähköisissä tiedotteissa ja yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perheenjäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokoukseen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen esityslista.
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta.
 • Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainutut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus.
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokousken laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen esityslista.
 • Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet joka toinen vuosi.
 • Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

8§ YHDISTYKSEN TOIMINNANJOHTAJAN TEHTÄVÄT

Hallituksen valitseman toiminnanjohtajan tehtäviä ovat:

 • Päätetään yleisten kokousten koolle kutsumis tavasta.
 • Johtaa hallituksen alaisuudessa yhdistyksen toimintaa.
 • Valmistella yhdistyksen ja hallituksen kokouksessa esille tulevat asiat.
 • Antaa yhdistyksen kokouksissa ja hallituksessa lausuntoja käsiteltävistä kysymyksistä ja huolehtia päätösten toimeenpanosta.
 • Huolehtia yhdistyksen varojen hoidosta ja siitä, että yhdistyksen tuloista ja menoista pidetään kirjaa.
 • Seurata tiedotusta ja tehdä yhteistyötä alan järjestöjen kanssa.
 • Antaa yhdistyksen puolesta julkisuuteen tulevat lausunnot.
 • Huolehtia tiedotustoiminnasta jäsenille sekä ylläpitää yhteyttä jäsenien kanssa.

9§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.